Download App
Share for free reading all lessons
Dialogue category
More Situational dialogue
Christian
72 words - You've learned 0 % of the chinese words in this dialogue
Category: Traveling     Pronunciation: Mandarin     Difficulty:HSK Level 6    
Situational dialogue
Vocab
Grammar
Exercises
Expansion
Discussion
Hide Pinyin Hide Chinese Hide English
Zài
zhōngguó
中国

yǒu
hěn
duō
jiàotáng
教堂
a.
啊。
There are many churches in China.
Duì,
对,
zài
zhōngguó
中国

yǒu
hěn
duō
rén
xìnyǎng
信仰
jīdūjiào.
基督教。
Yeah, there are also many Christians in China.
Jīdūjiào
基督教
de
chuàngshǐrén
创始人
shì
yēsū,
耶稣,
xìnyǎng
信仰
shàngdì.
上帝。

zhīdào
知道
“shèngjīng”
《圣经》
ma?
吗?
The founder of the Christian is Jesus, who believes in God. Do you know the Bible?

kàn
guò
“shèngjīng”,
《圣经》,
lǐmiàn
里面
de
xiǎo
gùshi
故事
fēicháng
非常
yǒuyìsi.
有意思。
I have seen it. The stories are very interesting.
Èng,
嗯,
qíshí
其实
jīdūjiào
基督教

wǒmende
我们的
shēnghuó
生活

yǒu
guānxi.
关系。
Bǐrú
比如
shèngdànjié,
圣诞节、
fùhuójié,
复活节、
gǎn'ēnjié
感恩节
děngdeng,
等等,
dōu
shì
jīdūjiào
基督教
de
jiérì.
节日。
Yeah, actually Christian is related to our life. For example, Christmas, Easter, Thanksgiving, etc. are all Christian holidays.
Zài
zhōngguó,
中国,
hěn
duō
rén

shì
jīdū
基督
jiàotú,
教徒,

huì
guò
zhèxiē
这些
jiérì.
节日。
In China, those who are not Christian also celebrate these festivals.
playAudio
Pinyin:
Do more exercise
Login

Login first,please.

   Close