Download App
Share for free reading all lessons
Dialogue category
More Situational dialogue
Seven necessities of daily life
72 words - You've learned 0 % of the chinese words in this dialogue
Category: Culture     Pronunciation: Mandarin     Difficulty:HSK Level 5    
Situational dialogue
Vocab
Grammar
Exercises
Expansion
Discussion
Hide Pinyin Hide Chinese Hide English
Zhōngguó
中国
yǒu

yànyǔ:
谚语:
Kāimén
开门

jiàn
shì,
事,
chái

yóu
yán
jiàng

chá.
茶。
There is an ancient Chinese saying: Firewood, rice, cooking oil, salt, soy-bean sauce, vinegar and tea are the seven necessities of daily life.
Shì
shuō
zhōngguórén
中国人
de
shēnghuó
生活


kāi
zhèxiē
这些
ma?
吗?
Does that mean Chinese people cannot live without these seven things?
Duì,
对,
zhèxiē
这些
dōu
shì
zhōngguórén
中国人
rìcháng
日常
shēnghuó
生活
de
bìxūpǐn.
必需品。
Yes, all of these are necessities of Chinese people’s daily life.
“Chái”
“柴”
shì
shénme?
什么?
What’s “chai”?
“Chái”
“柴”
jiù
shì
shāohuǒ
烧火
yòng
de
cǎomù.
草木。
Gǔdài
古代
méiyǒu
没有
méitàn,
煤炭,

méiyǒu
没有
tiānránqì,
天然气,
rénmen
人们
shāohuǒ
烧火
zhǐnéng
只能
yòng
yìxiē
一些
mùtóu,
木头,

shùzhī
树枝
shénme
什么
de.
的。
“Chai”is firewood. There’s no coal or natural gas in ancient times, so people had to use some wood or dead branches.
Ò,
哦,

duì
gǔdài
古代
rén
lái
shuō,
说,
chái
shì
hěn
zhòngyào
重要
de.
的。
I see. So “Chai”is very important to ancient people.
playAudio
Pinyin:
Do more exercise
Login

Login first,please.

   Close