Download App
Share for free reading all lessons
Mandarin Chinese Pinyin Chart with Audio
a ai ao an ang o ou ong e ei en eng er -i -i i ia ian iang iao ie in ing iong iu u ua uai uan uang ui un uo ü üan üe ün
a ai ao an ang o ou e en eng er
b ba bai bao ban bang bo bei ben beng bi bian biao bie bin bing bu
p pa pai pao pan pang po pou pei pen peng pi pian piao pie pin ping pu
m ma mai mao man mang mo mou me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mu
f fa fan fang fo fou fei fen feng fu
d da dai dao dan dang dou dong de dei den deng di dia dian diao die ding diu du duan dui dun duo
t ta tai tao tan tang tou tong te teng ti tian tiao tie ting tu tuan tui tun tuo
n na nai nao nan nang nou nong ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nu nuan nuo nüe
l la lai lao lan lang lou long le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu lu luan lun luo lüe
g ga gai gao gan gang gou gong ge gei gen geng gu gua guai guan guang gui gun guo
k ka kai kao kan kang kou kong ke ken keng ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
h ha hai hao han hang hou hong he hei hen heng hu hua huai huan huang hui hun huo
j ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
q qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
x xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
zh zha zhai zhao zhan zhang zhou zhong zhe zhei zhen zheng zhi zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo
ch cha chai chao chan chang chou chong che chen cheng chi chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo
sh sha shai shao shan shang shou she shei shen sheng shi shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo
r rao ran rang rou rong re ren reng ri ru ruan rui run ruo
z za zai zao zan zang zou zong ze zei zen zeng zi zu zuan zui zun zuo
c ca cai cao can cang cou cong ce cei cen ceng ci cu cuan cui cun cuo
s sa sai sao san sang sou song se sen seng si su suan sui sun suo
y ya yao yan yang you yong ye yi yin ying yu yuan yue yun
w wa wai wan wang wo wei wen weng wu
Login

Login first,please.

   Close